QNAP פרסמה הודעת אזהרה למשתמשים

QNAP מזהירה מפני גל חדש של מתקפות זדוניות (Ransomware and brute-force attacks) כנגד התקני אחסון מבוססי רשת (NAS) מתוצרת החברה ובעיקר כנגד ההתקנים החשופים לרשת האינטרנט שהם הפגיעים ביותר. QNAP מפצירה במשתמשים לנקוט בפעולות שיקטינו את הסיכון, במסגרת זו פרסמה החברה הנחיות המאפשרות למשתמשים לבדוק באם ההתקן שברשותם חשוף לאינטרנט והנחיות המאפשרות הקשחה. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- QNAP)

התגובות סגורות.