Microsoft: רשימת המוצרים ההתמיכה בהם הסתיימה/מסתיימת ב- 2020

להלן קישור למסמך המציג את רשימת כל המוצרים (Products) של חברת Microsoft שהפצתם הופסקה (Products retiring) ו/או שהתמיכה בהם הסתיימה (End of Support) ו/או תופסק/תסתיים בשנת 2020. המשמעויות של הפסקת ההפצה ו/או הפסקת תמיכה הן: הפסקת הליכי ההפצה של עדכוני אבטחה, של עדכונים שאינם עדכוני אבטחה ו- הפסקה של כל ערוצי התמיכה השונים בחינם ו/או בתשלום.

 

התגובות סגורות.