Clipboard History

[ Windows 10 version 1903 ] … פריטי טקסט או תמונה המועתקים (Copy) לצורך הדבקה (Paste) מאוחסנים זמנית ב- Clipboard (לוח עזר זמני). מערכת ההפעלה Windows 10 May 2019 Update / Version 1903 מאפשרת למשתמש לצפות ברשימת 26 הפריטים האחרונים שהועתקו ללוח. על מנת לאפשר צפייה בהיסטורית הפריטים שהועתקו ללוח ו/או לנקות את הלוח ו/או לשמור חלק מהפריטים בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על שילוב המקשים Win + V, במידה ומנגנון ה- Clipboard History פעיל/מאופשר תוכל כבר בשלב זה לצפות ברשימת הפריטים המאוחסנים. במידה ומנגנון ה- Clipboard History אינו פעיל לחץ על Turn on, לאחר ההפעלה תוכל לצפות ברשימה (באמצעות לחיצה על Win + V).
 • לחיצה על שלושת הנקודות הנמצאות בחלק הימני העליון של מסגרת הפריט תאפשר את:
  • מחיקת הפריט (Delete)
  • שמירת הפריט (Pin), כדי לבטל לחץ על Unpin.
  • מחיקת כל הרשימה (Clear all)

הערות והרחבות:

 • על מנת לנטרל את מנגנון ה- Clipboard History לאחר שהופעל/אופשר בצע את הפעולות הבאות:
  • לחץ על שילוב המקשים Win + I
  • לחץ על System
  • לחץ על Clipboard
  • הזז את הכפתור (Clipboard history) למצב Off

הערה:
ההנחיות המפורטות במאמר זה נבדקו בסביבת מערכת ההפעלה Windows 10 version 1903 , יחד עם זאת, יתכן כי המאמר רלוונטי גם לגרסאות נתמכות אחרות של מערכת ההפעלה Windows 10.

התגובות סגורות.