Recycle Bin Reset/Repair: תיקון סל המחזור

[ Windows 10 ] … תקלות מסויימות בסל המחזור (Recycle Bin) עלולות להציג למשתמש (המנסה להעביר קבצים לסל) את הודעות השגיאה "Corrupt Recycle Bin" או "Access Denied". על מנת לנסות ולתקן את הבעיה בצע הפעולות הבאות:

  • הקלד cmd בתיבת החיפוש והפעל את ה- Command Prompt כ- Administrator
  • הקלד:  rd /s /q C:\$Recycle.bin
    אתחל (Restart) את המחשב.

הערות והרחבות:

  • במידה וסל המחזור שאינו תקין נמצא בדיסק אחר (D לדוגמה) עבור להתקן הנדרש  C:\WINDOWS\system32>D ובצע את פעולת האיפוס/התיקון.
  • שים לב ! הפעולה המוארת לעיל מוחקת (לצמיתות וללא יכולת לשחזר) כל הקבצים (של כל המשתמשים) המאוחסנים בסל המחזור.
התגובות סגורות.