File Encryption: הצפנת קבצים ותיקיות

כלי העזר החינמיים (Freeware/Open-Source) הבאים מאפשרים לך להצפין (Encrypt) קבצים ו/או תיקיות ולשפר באופן משמעותי את ההגנה על חומרים (קבצים) רגישים (ראה הערה) המאוחסנים בדיסק המקומי ו/או המועברים לאחסון בענן ו/או הנשלחים כקבצים מצורפים (Attachments) להודעות דואר אלקטרוני ועוד.

  • Cryptomator : מנגנון הצפנה המתבסס על העברת קבצים לתיקיה מוגנת (Vault).
  • VeraCrypt , מנגנון הצפנה המתבסס על העברת קבצים ותיקיות למיכל (Container) מוגן שנוצר בתהליך התקנת התוכנה.
  • AxCrypt : מנגנון הצפנה המתבסס על הצפנה ישירה מתוך סייר הקבצים.
  • CrococryptFile,  מנגנון הצפנה המתבסס על הצפנה ישירה מתוך סייר הקבצים. פתח את סייר הקבצים (File explorer) ובחר/סמן את הקובץ או התיקייה אותם אתה רוצה להצפין, לחץ על המקש הימני (Right click) של העכבר ובחר ב- Encrypt via CrococryptFile
  • EncryptOnClick , מנגנון הצפנה המתבסס על הצפנה ישירה מתוך סייר הקבצים באמצעות ממשק פשוט וידידותי.

הערות והבהרות:

  • כלי הדחיסה החינמי 7Zip כולל (גם) מנגנון הצפנה (AES-256).
  • קבצים רגישים, הם קבצים הכוללים מידע אישי סודי, פיננסי, רפואי ו/או מידע אחר שחשיפתו לגורמים שאינם מורשים עלולה לגרום נזק.
  • חלק מהיצרנים מציעים גם גרסאות מסחריות (בתשלום) משופרות.
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.