Windows 10 Battery Saver: חסכון בצריכת הסוללה, חלק א

מערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) כוללת מאפיין חדש המאפשר למשתמשים לייעל ולמטב (Optimize) את השימוש בסוללה, בפועל, מאפשרת המערכת החדשה לנטרל פעילויות שאינן נדרשות, לצמצם את צריכת ההספק מהסוללה (חסכון בצריכת הסוללה) ולהאריך כתוצאה מכך את חיי הסוללה, קרי, את משך הזמן בו ניתן יהיה להשתמש במחשב ללא חיבור לרשת החשמל.  על מנת להגיע לממשק הניהול של המאפיין החדש, Battery Saver (הזמין במחשבים ניידים בלבד), כדי לבחון את מצב הסוללה ו/או כדי לבצע הליכי מיטוב (אופטימיזציה) בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על כפתור Start ואח"כ על Settings
 • לחץ על System ואח"כ על Battery Saver

להלן תיאור תמציתי של המידע המוצג ושל אפשרויות המיטוב הזמינות:

הבהרה:
אוסף המשאבים (כלים, נתונים ופונקציות) הזמינים באמצעות ה- Battery saver רלוונטיים רק כאשר המחשב אינו מחובר למטען/לרשת החשמל (מצב סוללה), חלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות כלל במצב טעינה (Charge).

Overview:

 • Battery life remaining:  הצגת יתרת אורך החיים של הסוללה (באחוזים).
 • Estimated time remaining:  הצגת פרק הזמן המשוער (בשעות) שנותר לעבודה במצב סוללה.
 • Battery use:  ראה פרוט בהמשך.

Battery saver:

 • פונקציה זו המופעלת באופן אוטומטי (ראה הבהרות בהמשך) או באופן ידני (ע"י המשתמש) מבטלת ו/או מגבילה את ביצוען של פעילויות שונות הנעשות ברקע (Background activities) ודחיפת הודעות (Push notifications), הליך זה מאפשר בפועל את צמצום צריכת ההספק מהסוללה (חסכון בצריכת הסוללה).  שים לב,  פונקציה זו (Battery saver) זמינה רק כשהמחשב אינו מחובר למטען (רשת החשמל).

הבהרות:

 • על פי הגדרות ברירת המחדל, יופעל מנגנון ה-Battery saver באופן אוטומטי כשרמת האנרגיה הטעונה בסוללה תרד אל מתחת ל- 20%.
 • Battery saver settings:  ראה פרוט בהמשך.

Battery use:

 • פונקציה זו מציגה את נתוני הצריכה (צריכת משאבי סוללה) של מערכות שונות, רכיבים ויישומים (System, Display, WiFi), את הנתונים ניתן להציג עבור 24 השעות האחרונות, 48 השעות האחרונות, או עבור השבוע האחרון.
 • Change background app settings:  אפשרות זו מטפלת בהגדרת פעילות הרקע (Background) של יישומים (Apps) שאינם בשימוש (ע"י המשתמש הפעיל), בפועל, יכול המשתמש לאפשר (On) או לנטרל (Off) את היכולת של היישומים שאינם בשימוש לקבל מידע (Receive info), לשלוח מידע (Send info) ולקבל עדכונים (Stay-up-to-date), שים לב, נטרול פעילויות הרקע של יישומים שאינך זקוק להם לעבודתך עשוי לצמצם את צריכת משאבי הסוללה (חסכון בצריכת הסוללה) ולהאריך את אורך חיי הסוללה.
 • Change battery saver settings:  ראה פרוט בהמשך.

Battery saver settings:

 • פונקציה זו מאפשרת למשתמש לשנות את הגדרת  התנאי (20% כברירת מחדל) להפעלה אוטומטית של מנגנון ה- Battery saver, לאפשר דחיפת הודעות (Push notification) גם אם הוגבלו פעילויות רקע אחרות, להגדיר יישומים שיכולים תמיד (Always) לפעול ברקע ולקבל ו/או לשלוח הודעות דחיפה גם כשמנגנון ה- Battery saver פעיל (פועל), ועוד.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.