GlassWire: ניטור תעבורת הרשת לצרכי אבטחה

הבנה של מאפייני התעבורה העוברת דרך כרטיס הרשת של המחשב (המנוטר) עשויה לשפר באופן משמעותי את היכולת להתמודד עם אירועים חריגים (אבטחה ותקשורת), כלי העזר GlassWire מנטר (Monitors) באופן רציף את תעבורת הרשת העוברת דרך כרטיס/כרטיסי הרשת של המחשב המקומי (בו מותקנת התוכנה) ו/או דרך כרטיסי הרשת של מחשבים מרוחקים הנמצאים באותה הרשת, המידע המתקבל מוצג באמצעות ממשק גרפי ייחודי ועשוי לאפשר (כאמור) למשתמש (שיש לו את הידע הנדרש) לזהות אירועי אבטחה ו/או אירועים אחרים המייצרים תמונת מצב חריגה של תעבורת רשת נכנסת (In) ו/או תעבורה יוצאת (Out), הגרסה החינמית של GlassWire כוללת את ארבעת הלשוניות (Tabs) הפעילות שלהלן:

  • Graph,  הצגה גרפית (בשני צבעים) של פעילות הרשת, צבע אחד מייצג את התעבורה הנכנסת וצבע שני את התעבורה היוצאת.
  • Firewall,  ממשק גרפי ידידותי ל- Firewall המובנה במערכת ההפעלה, ממשק זה מאפשר למשתמש לנתק (לחסום) במהירות את אפשרות הגישה של יישומים לרשת.
  • Usage,  הצגה מפורטת של כל מרכיבי התעבורה, רוחב סרט כולל (לתקופה שנבחרה), יישומים מעורבים, מחשבים/שרתים, פרוטוקולים ועוד.
  • Alerts,  הודעות והתראות על אירועים שונים שהתרחשו.

הערות והבהרות:

  1. קישור ליישום: Firewall Software by GlassWire,  גרסה חינמית זמינה, כמו כן קיימות גרסאות מסחריות, שים לב, הגרסה החינמית מוגדרת בשלב זה כ- Beta.
  2. התיאור הנ”ל מתייחס לגרסה החינמית, הגרסאות המסחריות כוללות מאפיינים נוספים, לשונית ה- Network פעילה רק בגרסאות המסחריות.
  3. מדריכים למשתמש זמינים באתר החברה: מדריך מהיר, מדריך מלא.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.