Windows 8.1 Automatic Maintenance: תחזוקה אוטומטית – חלק א'

Automatic Maintenance (תחזוקה אוטומטית) הוא מנגנון מובנה במערכת ההפעלה Windows 8.1 (חלונות 8.1) המאפשר ביצוע אוטומטי של פעולות תחזוקה שונות, מנגנון התחזוקה האוטומטית המאופשר (Enabled) כברירת מחדל (Default) אמור על פי הגדרות ברירת המחדל (הניתנות לשינוי ע"י המשתמש) לפעול כל יום החל מהשעה 02:00 (שתים). בפועל/באופן מעשי יתחיל מנגנון התחזוקה האוטומטית לפעול בשעה היעודה 02:00 או בכל שעה אחרת אותה קבע המשתמש רק במידה והמחשב נמצא ב- Idle (ראה הסבר בהמשך), במידה ובשעה היעודה לא מתקיימים התנאים המאפשרים למחשב לעבור ל- Idle, כלומר, מתקיימת פעילות משתמש (עכבר, מקלדת) ו/או פעילות מחשב (מעבד, דיסק), יתבצעו פעולות התחזוקה מיד לאחר שהמחשב יעבור למצב של חוסר פעילות (Idle).

להלן רשימה מתומצתת של פעולות התחזוקה המתבצעות במסגרת פעולתו/פעילותו של מנגנון התחזוקה האוטומטית:

  • הורדה והתקנה של עדכונים (Windows updates).
  • ניקוי ואופטימיזציה (Defrag/TRIM) של התקני האחסון (HDD/SDD).
  • סריקת וירוסים באמצעות Windows Defender (במידה ופעיל).
  • בדיקת תקינות מערכת ההפעלה, אבחון (Diagnostics) ועוד.

הערה:

  • Idle מוגדר כמצב בו לא מתקיימת פעילות משתמש (User) ופעילות מכונה (Computer) במשך פרק זמן שהוגדר מראש, פעילות המשתמש נבחנת באמצעות ניטור פעילות המקלדת והעכבר (Keyboard, Mouse) ופעילות המכונה נבחנת בעיקר באמצעות ניטור רמת הפעילות של המעבד והדיסק (CPU, HDD), רמת הפעילות של המכונה מוגדרת על פי רוב כרמה נמוכה מאוד של פעילות (אחוז נמוך של צריכת משאבי מעבד, דיסק) ולא כחוסר פעילות מוחלט. מידע נוסף ומפורט בנוגע למאפיינים ולתנאים המגדירים את קיומו של מצב Idle זמין ב: Microsoft
  • חלק ב' של המאמר יעסוק (גם) באפשרות (העקרונית) לנטרל/לבטל את הקשר בין Idle ל- Automatic Maintenance ובהחלט גם בשאלה האם כדאי ואם כן באילו נסיבות  לבצע זאת,  מידע ייחודי נוסף/נילווה יפורסם בקבוצת הפייסבוק Suppware-C

#  Windows 8.1
#  Maintenance

התגובות סגורות.